Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

Aktuální počet obyvatel v obcích najdete zde

Mikroregion Horymír má podle posledních dostupných dat 3 977 obyvatel (k 1. 1. 2000). Z dostupných historických dat (Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla, Academia 1991 a SLDB ČSÚ 1991) je zřejmé, že počet obyvatel mikroregionu postupně klesal (viz graf).

Následující tabulka dokumentuje vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu. Údaj byl přepočten na aktuální administrativně-správní strukturu obcí.

Vývoj počtu obyvatel v obcích mikroregionu (1869-2000) 

obec

 

část obce

 

1869

 

1950

 

1970

 

1980

 

1991

 

Lážovice

 

Lážovice

 Nové Dvory

 

236

 97

 

162 75

 

112

 62

 

94

 26

 

76

 17

 

Nesvačily

 

Nesvačily

 

245

 

177

 

146

 

128

 

112

 

Neumětely

 

Neumětely

 

676

 

497

 

510

 

549

 

498

 

Osov

 

Osov

 Osovec

 

450

193

 

362 105

 

334

100

 

319

 99

 

327

 85

 

Podbrdy

 

Podbrdy

 

302

 

204

 

198

 

163

 

163

 

Skřípěl

 

Skřípěl

 

174

 

140

 

118

 

148

 

108

 

Skuhrov

 

Drahlovice

Hatě

 Hodyně

Skuhrov

163

 219

 124

 102

84

147

 68

 63

 

96

 159

 63

 68

 

118

139

 48

 61

 

104

 166

 27

65

 

Svinaře

 

Halouny

 Lhotka

 Svinaře

 

348

 118

488

 

168

67

 354

 

112

 60

 295

 

87

 58

 242

 

53

 36

176

 

Velký Chlumec

 

Malý Chlumec

 Velký Chlumec

 

301

376

 

253

 243

 

215

 233

 

182

 222

 

157

 194

 

Vinaříce

 

Vinaříce

 

278

 

167

 

151

 

114

 

79

 

Vizina

 

Vizina

 

360

 

251

 

221

 

210

 

196

 

Všeradice

 

Všeradice

 

693

 

416

 

434

 

418

 

389

 

celkem

 

 

 

7240

 

5251

 

4696

 

4444

 

3964

 

Vývoj počtu obyvatel v 90. letech

Za období mezi lety 1991 (poslední cenzus) a 2000 zůstal počet obyvatel mikroregionu stabilní (100,3% stavu výchozího roku). Srovnáváme-li pouze stav dvou hraničních let (tzn. 1991 a 2000), sedm obcí v mikroregionu zaznamenalo pokles počtu obyvatel, a to v rozmezí 99,8 % (Osov) až 87,5 % (Nesvačily) výchozího stavu. Šest obcí mikroregionu vykázalo nárůst v intervalu 103,0 % (Liteň) až 117,7 % (Vinaříce) stavu roku 1991.

Při bližším pohledu na demografický vývoj mikroregionu v průběhu posledního desetiletí jsou patrné výkyvy v celkovém počtu obyvatelstva, nicméně jedná se o změny zanedbatelného rozsahu, řádově pouze v desítkách obyvatel (viz graf).

Vývojové trendy v počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel koresponduje s tendencemi celého berounského okresu. V roce 1991 při sčítání lidu domů a bytů měl okres Beroun 75 859 obyvatel. V roce 2000 (k 1. 1.) jich bylo zaznamenáno 75 593, což znamenalo jen nepatrný pokles na 99,6 % výchozího stavu. Diferenciaci vývoje počtu obyvatelstva podle velikostních skupin obcí zachycuje následující tabulka.

Vývoj počtu obyvatel podle velikostních kategorií obcí v okrese Beroun

velikostní kategorie obcí

 

1999

 

1991

 

1999/1991

 

do 199 obyvatel

 

2222

 

2419

 

91,9%

 

200-499 obyvatel

 

11 601

 

12017

 

96,5 %

 

500-999 obyvatel

 

13178

 

12767

 

103,2%

 

1000-1999 obyvatel

 

12500

 

12665

 

98,7 %

 

2000-4999 obyvatel

 

6245

 

6200

 

100,7%

 

5000 a více obyvatel

 

29625

 

29791

 

99,4 %

 

celkem

 

75371

 

75859

 

99,4 %

 

Věková struktura obyvatel

Nejúplnějšíúdaje o struktuře obyvatelstva pocházejí ze sčítání lidu, domů a bytů uskutečněného v roce 1991. Některéúdaje o počtech a věkové struktuře obyvatel jsou dostupné i za následující roky. Oba zdroje budou v této subkapitole využity.

Věková struktura obyvatelstva se posuzuje z hlediska tří základních kategorií: věk předproduktivní (0-14 let), produktivní (ženy 15-54 let, muži 15-59 let) a poproduktivní (ženy 55 a více let, muži 60 a více let).

Nejrychlejší náhled na poměry těchto základních kategorií poskytuje tzv. index stáří, který vyjadřuje poměr počtu osob v poproduktivním věku k počtu osob ve věku předproduktivním. Vztažným bodem je tedy hodnota indexu 1, která signalizuje stejný počet dětí a seniorů. Čím je index vyšší (tedy čím méně dětí připadá na jednu starší osobu), tím je demografický potenciál obce horší.

Index stáří

obec

 

index stáří 1991

 

index stáří 1995

 

změna indexu

 

Lážovice

 

2,33

 

1,63

 

-0,70

 

Nesvačily

 

1,85

 

2,29

 

0,44

 

Neumětely

 

0,77

 

0,99

 

0,22

 

Osov

 

2,57

 

2,31

 

-0,26

 

Pod brdy

 

1,60

 

1,43

 

-0,17

 

Skřípěl

 

1,41

 

1,64

 

0,23

 

Skuhrov

 

1,06

 

1,21

 

0,15

 

Svinaře

 

3,28

 

2,29

 

-0,99

 

Velký Chlumec

 

2,10

 

1,94

 

-0,16

 

Vinaříce

 

3,67

 

2,00

 

-1,67

 

Vizina

 

1,17

 

1,03

 

-0,14

 

Všeradice

 

1,13

 

0,81

 

-0,32

 

okres Beroun celkem

 

1,13

 

1,22

 

0,09

 

Z tabulky je patrná celková nepříznivá demografická situace v mikroregionu. Na počátku 90. let zaznamenala pouze jediná obec (Neumětely) převahu dětské složky populace nad seniory, v roce 1995 to byly obce dvě (Neumětely a Všeradice).

Nejhorší demografický potenciál vykazují Osov, Svinaře a Nesvačily, přičemž v posledně jmenované obci měl navíc index stáří ve sledovaném období regresivní postup. V těchto obcích připadají na jednu osobu v předproduktivním věku více než dva senioři.