Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Dotace

MAS Karlštejnsko, o.s., rozděluje peníze na rozvoj Karlštejnska

 

MAS Karlštejnsko, o.s., (Místní akční skupina) je nezisková rozvojová organizace, která získala pro rozvoj Karlštejnska, na období do roku 2013, finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč. Získala je na základě schválení projektu Strategický plán Leader (SPL) „Karlštejnsko, historie a příroda, jako na dlani“, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), Osy IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

 

Tyto finanční prostředky mohou získat neziskové organizace, podnikatelé, církve, jednotliví občané i obce.

 

Na jaře letošního roku, v 9. výzvě k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), zaregistrovalo MAS Karlštejnsko, o.s., 6 projektů žadatelů z oblasti Karlštejnska. Celková požadovaná částka podpory projektů je 4;937.081,-- Kč.

 

Po administrativní kontrole hodnotila projekty Výběrová komise MAS, všech 6 projektů doporučila k financování a MAS Karlštejnsko, o.s., předalo tyto projekty ke schválení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF).

 

Podpořené projekty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinou je 5 projektů směřovaných na „Občanské vybavení a služby Karlštejnska“, tedy na zbudování a rekonstrukce hřišť, sportovišť, sokoloven, mateřských škol, obecních úřadů, spolkových domů, hasičských zbrojnic apod. Konkrétními projekty v této skupině jsou projekty Rehabilitace zázemí Kina Řevnice, Revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Svinaře, Rekonstrukce fotbalového hřiště v Chodouni, Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky sokolovny Hlásná Třebaň a Spolkový dům Mezouň.

 

Do druhé skupiny jejímž cílem je „Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v oblasti cestovního ruchu“, je zařazen 1 projekt, Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni.

 

V nejbližších dnech by mělo být známo, jak projekty uspěly v celostátním měřítku na SZIF. Držíme našim žadatelům palce.

 

Radomír Hanačík

místopředseda představenstva

Office: Mořina 124, 267 17 Mořina

Tel.: +420739364039

spl.maskarlstejnsko@gmail.com

www.karlstejnskomas.cz

 

 

MAS Karlštejnsko, o.s., je nezisková organizace (občanské sdružení), jehož náplní činnosti je společné řešení problémů, zlepšování prostředí pro život, obnova duchovních, etických i ekonomických hodnot v Karlštejnsku, především využitím metody Leader.  Pro rozvoj Karlštejnska do roku 2013 zajistilo MAS Karlštejnsko, o.s., finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč z evropských i národních zdrojů. Území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., je vymezeno územím 65 obcí, ležících od hranic Prahy až k řece Litavce.

¨

Připravujte projekty, výzva MAS Karlštejnsko, o.s., k čerpání dotace se blíží

 

MAS Karlštejnsko, o.s., (MAS), nezisková organizace pro rozvoj Karlštejnska, připravuje na druhou polovinu srpna t.r. vyhlášení další Výzvy k předkládání projektů pro 11. (podzimní) kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, období 2007-2013.

 

Výzva (její plný text), včetně vyhlášených Fichí (opatření), bude zveřejněna na webových stránkách MAS Karlštejnsko, o.s., www.karlstejnskomas.cz a pro veřejnost bude rovněž  k dispozici na obecních úřadech (úředních deskách) všech 65 dotčených obcí, na jejich webových stránkách  a  webových stránkách partnerů MAS Karlštejnsko, o.s.

 

K rozdělení v podzimní Výzvě 11. kola příjmu žádostí bude alokována částka 3;939.393,-- Kč.

 

Připravujte proto projekty s předstihem. Vaše projektové záměry, projekty, jejich zacílení i obsah můžete předem konzultovat, zdarma, v kanceláři MAS v Mořině 124 nebo po telefonické domluvě na tel. +420739364039 přímo u vás.

 

Sdělíte-li MAS váš zájem a požadavky předem, zaměření vyhlášené výzvy je může zohlednit.

 

Radomír Hanačík

místopředseda představenstva

Office: Mořina 124, 267 17 Mořina

Tel.: +420739364039

spl.maskarlstejnsko@gmail.com

www.karlstejnskomas.cz

 

MAS Karlštejnsko, o.s., je nezisková organizace (občanské sdružení), jehož náplní činnosti je společné řešení problémů, zlepšování prostředí pro život, obnova duchovních, etických i ekonomických hodnot v Karlštejnsku, především využitím metody Leader.  Pro rozvoj Karlštejnska do roku 2013 zajistilo MAS Karlštejnsko, o.s., finanční prostředky ve výši 75 mil. Kč z evropských i národních zdrojů. Území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., je vymezeno územím 65 obcí, ležících od hranic Prahy až k řece Litavce.

 

 

MAS Karlštejnsko získalo pro území Karlštejnska 75 milionů Kč na jeho rozvoj

MAS Karlštejnsko, o.s., získalo peníze pro rozvoj Karlštejnska. Do konce roku 2013 by měly dosáhnout celkového objemu 75 mil. Kč. Stalo se tak na základě schválení Strategického plánu Leader (SPL) MAS Karlštejnsko, o.s., - Karlštejnsko, historie a příroda, jako na dlani, který pod reg. č. 08/005/41100/120/000194 schválilo Ministerstvo zemědělství ČR k podpoře a realizaci, v rámci Evropských strukturálních fondů (ESF) pro období 2007 - 2013. Tato dotace je poskytnuta z Programu rozvoje venkova ČR (PRV), jehož jedna oblast, konkrétně osa IV., je určena pouze pro MAS.

Program rozvoje venkova, metoda LEADER, MAS, Evropské peníze a zpracovaný Strategický plán LEADER - to vše bylo a je východiskem pro získání peněz pro rozvoj území Karlštejnska. "Byla to pro nás velká výzva a příležitost, kterou jsme nemohli nechat ležet bez povšimnutí. Více než rok a půl jsme plánovali a vytvářeli Strategický plán podle pravidel IV. osy PRV.

Kořeny má SPL už v projektu Karlštejnsko - Ideální krajina z let 1991 až 1995, který realizovala Nadace Ideální krajina z Karlštejna a jeho rozvojovým výstupem je dnešní golfové hřiště v Karlštejně. Víme, že štěstí přeje připraveným a dlouhodobě známe slabá i silná místa oblasti i její příležitosti pro rozvoj," uvádí místopředseda představenstva MAS Karlštejnsko, o.s., pan Radomír Hanačík a dodává: "Schválením SPL byl pro území 65 obcí, městysů a měst území Karlštejnska vyčleněn samostatný objem finančních prostředků, z nichž budou v rámci PRV finančně podpořeny rozvojové projekty výhradně v tomto území. Výše podpory jednotlivých projektů bude činit max. 2 mil. Kč pro každý projekt. Dotace bude rozdělena Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) přímo konkrétním úspěšným žadatelům. Pokud je známo, projekt obdobného typu a rozsahu nebyl v Karlštejnsku dosud nikdy realizován a věřím, že bude mít v široké veřejnosti pozitivní odezvu." K čerpání peněz pak doplňuje: "Výzvy příjmu žádostí budou vyhlašovány zpravidla 2 x ročně (prosinec/leden, srpen/září) a budou, kromě jiného, zveřejněny na internetových stránkách www.karlstejnskomas.

cz. Termíny budou stanoveny tak, aby žádosti z Karlštejnska byly doručeny na SZIF ve dvou či třech termínech - únor, (červen - mimořádná výzva), říjen. V nejbližší výzvě bude na projekty rozděleno celkem 4;201.144,-- Kč." Jak se k těmto penězům dostat a kdo může žádat o dotace, to jsou otázky, které si klade každý, kdo má nějaký nápad a na jeho realizaci mu chybí finance. "Dostat se k penězům jde i v tomto případě prací, odpovědi na otázky, kdo a jak, jsou tématem na několikahodinový seminář," usmívá se pan Vojtěch Štička, předseda dozorčí rady MAS a doplňuje: "Součástí Strategického plánu je 7 opatření, tzv. fiche, z nichž každá jasně definuje oblast podpory rozvoje.

Jsou v nich vypsány aktivity, které budou finančně podporovány, výše dotace a spoluúčasti, je v nich uvedeno, kdo může o peníze požádat, včetně dalších podmínek. Během podzimních měsíců představíme veřejnosti Strategický plán LEADER podrobněji, včetně možností získání peněz. Proběhnou k tomu 2 až 4 veřejná jednání, v různých místech Karlštejnska, podle zájmu veřejnosti.

Na území Karlštejnska budou podpořeny projekty obcí a jejich dobrovolných svazků, zájmových sdružení právnických osob, nestátních neziskových organizací, zemědělců, zemědělských podniků a jejich sdružení, fyzických nebo právnických osob podnikajících v lesnictví nebo hospodařících v lesích, podnikatelských subjektů všeho typu a zaměření, církví i jednotlivých občanů. Oblastmi podpory ze SPL jsou obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, podpora cestovního ruchu, turistická infrastruktura, ubytovací a stravovací zařízení, volný čas, restrukturalizace zemědělské prvovýroby, investice do zemědělství, lesnictví, lesnická infrastruktura, lesnická technika, vzdělávání v zemědělství, obnovitelné zdroje energie, zakládání mikropodniků, doplňková a řemeslná výroba, vzdělávání a informace.

První výzvu k předkládání projektů připravíme přibližně na konec listopadu t. r., aby se potenciální žadatelé mohli připravit. Bude ji provázet informační kampaň - články v mediích, už zmíněná veřejná jednání a semináře. Aktuální informace budou průběžně vkládány na naše internetové stránky www.karlstejnskomas. cz . Na webu budou uvedeny i naše aktuální kontakty, takže rada zní, přijďte na jednání, na semináře, zavolejte, ptejte se a mailujte na spl.maskarlstejnsko@ gmail.com.

Další informace k Programu rozvoje venkova ČR, MAS Karlštejnsko, o.s. a ke Strategickému plánu LEADER můžete najít na: http://www.karlstejnskomas.cz - záložka Leader 2007 - 2013 a na www.szif.cz - záložka PRV/EAFRD, osa IV.1.1 a IV.1.2. Radomír Hanačík, tel.: +420 739 364 039, spl.maskarlstejnsko@gmail.com. Vojtěch Štička, tel.: +420 603 815 540, spl.maskarlstejnsko@gmail.com.

Doplňující informace MAS Karlštejnsko, o.s. je nezisková organizace (občanské sdružení - o.s.), která byla založena v roce 2007. Společné řešení problémů, zlepšování prostředí pro život a rozvoj území Karlštejnska v rámci Programu rozvoje venkova, to jsou hlavní důvody, proč MAS vznikla. Je živou organizací, plnící podmínky osy IV. 1.1. PRV, aby mohla být MAS a v současné době má 20 členů (obce, neziskové organizace, podnikatelé, občané). Územní působnost je vymezena 65 obcemi ležícími od Prahy k řece Litavce.

Co je to LEADER LEADER je iniciativou pocházející z EU, která je charakteristická specifickými principy a metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Ty podporuje EU dotačními programy LEADER. Základními principy jsou: - Přístup ?zdola nahoru? - iniciativa, založení a působení MAS (MAS = Místní akční skupina = LAG = Local action group) přichází od aktérů žijících a pracujících v regionu, iniciátorem nejsou centrální nebo municipální orgány ani jejich aktéři.

- Územní příslušnost strategie - MAS realizuje svoji rozvojovou strategii na venkově, území je celistvé, jasně vymezené, s osídlením do 100.000 obyvatel, hustotou osídlení do 120 ob./km2 a obcemi či městy do 25.000 obyvatel.

- Místní partnerství - partnerství a spolupráce občanů, neziskových organizací, podnikatelů a církví s veřejnou správou (obce, svazky obcí, instituce).

Rozdíl mezi mikroregionem a MAS Mikroregion (region) je dobrovolný svazek obcí (DSO), organizace se samostatnou právní subjektivitou, zřízená a jednající podle zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích. Nikdo jiný než obce (městysy, města) nemohou být jeho členem.

MAS jsou neziskové organizace se samostatnou právní subjektivitou, plnící podmínky osy IV.1.1. PRV. Jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, podnikatelů a církví s veřejnou správou (obce, svazky obcí, instituce). Zastoupení veřejné správy musí být pod 50%.